Οδηγίες για την απόκτηση Άδειων Διαμονής Ιδιοκτητών Ακινήτων στην Ελλάδα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.4251/2014 άρθρο 20β


Ο  κώδικας μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης  (ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ.4251/2014, ΦΕΚ 80 Α), περιέχει διατάξεις για την διευκόλυνση της διαμονής επενδυτών από τρίτη χώρα, οι επενδύσεις των οποίων χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές, μέσω των διατάξεων για την επέκταση των ορίων διαμονής των αντιπροσώπων επενδυτικών ομίλων και των εταίρων αυτών.
Επιπλέον επιτρέπει την παροχή άδειας διαμονής σε άτομα εθνικότητας τρίτης χώρας και στα μέλη της οικογένειας αυτών, τα οποία αγόρασαν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, η αξία της οποίας ξεπερνά τα 250.000 ευρώ.


Συγκεκριμένα: 
Μόνιμη άδεια διαμονής επενδυτή


1.  Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης χορηγείται άδεια διαμονής διάρκειας πέντε ετών, με δυνατότητα ανανέωσης σε πολίτες τρίτης χώρας, εφόσον:

 • Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού. ***Υποβολή της αίτησης δια αντιπροσώπου, χωρίς την υποχρέωση πρότερης εισόδου στη χώρα: οι πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε., οι οποίοι πραγματοποίησαν επένδυση με μια από τις τρεις επιλογές του προγράμματος Greek Golden Visa, μπορούν  να υποβάλουν αίτηση για άδεια διαμονής μέσω αντιπροσώπου, χωρίς να έχουν την υποχρέωση να έχουν επισκεφτεί προηγουμένως την Ελλάδα. Το Πληρεξούσιο ορισμού του αντιπροσώπου θα πρέπει να έχει επικυρωθεί ενώπιον Ελληνικής Προξενικής αρχής. Οι εκτός Ε.Ε. πολίτης, υποχρεούται  να εισέλθει στην Ελλάδα εντός 12 μηνών από την ημερομηνία της απόδειξης επικύρωσης της αίτησης, προκειμένου να υποβάλει τα βιομετρικά του στοιχεία.***
 • Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα. Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας  250.000 ευρώ, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι με αδιαίρετες μετοχές στην ιδιοκτησία. Σε κάθε άλλη περίπτωση συγκυριότητας, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας 250.000 ευρώ.
 • Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές κατέχει εξ ολοκλήρου  .
 • Έχει συνάψει σύμβαση για άδεια τουλάχιστον δέκα ετών ξενοδοχειακού καταλύματος ή επιπλωμένων τουριστικών κατοικιών σε σύνθετες τουριστικές μονάδες, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 180). 
 • Έχει συνάψει σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 «Συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης και συναφή θέματα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 167), όπως ισχύει.

2. Η ελάχιστη αξία της ακίνητης περιουσίας, καθώς και το συνολικό συμβατικό μίσθωμα των μισθώσεων ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών κατοικιών του παρόντος άρθρου καθορίζεται σε διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ και πρέπει να έχει καταβληθεί ολοσχερώς κατά την υπογραφή της συμβάσεως.
«Το τίμημα καταβάλλεται είτε με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό του δικαιούχου, που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα είτε με έμβασμα όπως ορίζεται από τον Νόμο 4537/018, αρ.24 (Φ.Ε.Κ. 1 84) σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου εγκατεστημένου από πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, όπως ορίζεται από τον Νόμο 4537/018, αρ.4, παρ.11, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα.»
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, το ύψος της ως άνω ακίνητης περιουσίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται και θα υπολογίζεται με βάση την αξία των ακινήτων, όπως εμφανίζεται σε συμβόλαια ή σε συμφωνίες εκμίσθωσης.


3. Στους πολίτες τρίτων χωρών, κατόχους ακινήτων παρέχεται δυνατότητα εκμίσθωσης αυτών.


4. Ο παραπάνω πολίτης τρίτης χώρας μπορεί να συνοδεύεται και από τα μέλη της οικογένειας του στα οποία χορηγείται, ύστερα από αίτηση τους, ατομική άδεια διαμονής που λήγει ταυτόχρονα με την άδεια διαμονής του συντηρούντος.
Ως μέλη της οικογένειας νοούνται:

 • οι σύζυγοι
 • ο έτερος των συζύγων ή των συντρόφων με τον/την οποίο/α ο/η πολίτης τρίτης χώρας έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης στην Ελλάδα,
 • τα άγαμα κοινά τέκνα των συζύγων κάτω των 21 ετών,
 • τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων ή συντρόφων, εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων ή συντρόφων σε αυτόν/αυτήν κάτω των 21 ετών,
 • οι απευθείας ανιόντες των συζύγων ή συντρόφων.

5. Η ως άνω άδεια μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονη διάρκεια, κάθε φορά, εφόσον η ακίνητη περιουσία παραμένει στην κυριότητα και νομή του πολίτη τρίτης χώρας ή παραμένουν σε ισχύ οι συμβάσεις της παραγράφου 1 της παρούσας και πληρούνται οι λοιπές, προβλεπόμενες από το νόμο προϋποθέσεις. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.
«Η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής, σε έτερο πολίτη τρίτης χώρας παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή.»


6. Οι κατά τις παραγράφους 1 και 4 του παρόντος άρθρου χορηγούμενες άδειες διαμονής δεν καθιερώνουν δικαίωμα πρόσβασης σε οποιαδήποτε μορφή εργασίας.


Διάρκεια: 5 χρόνια
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


1.    Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
2.    Θεώρηση εισόδου (Γ ή Δ ή σφραγίδα εισόδου) ή άδεια διαμονής
3.    Ηλεκτρονικό παράβολο 2000 ευρώ.
4.    Ασφαλιστικό συμβόλαιο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας.

 • (α)Συμβόλαιο αγοράς επί του οποίου αναγράφεται ότι «το συμβόλαιο αγοραπωλησίας του ακινήτου, δεν τελεί υπό όρους και αιρέσεις, το σύνολο του τιμήματος ανέρχεται σε ποσό ... (250.000 ευρώ και παραπάνω) το οποίο καταβλήθηκε ολοσχερώς με δίγραμμη τραπεζική επιταγή ή με κατάθεση τραπεζικού εμβάσματος στο λογαριασμό του δικαιούχου που τηρείται σε τραπεζικό ίδρυμα της Ελλάδας ή σε πιστωτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας» και αποδεικτικό μεταγραφής του συμβολαίου από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο (ΠΡΟΣΟΧΗ: εάν τμήμα ή το σύνολο του τιμήματος έχει καταβληθεί με τρόπο διάφορο των ανωτέρω, το συμβόλαιο δεν θα γένει αποδεκτό) και πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών
 • ή (β) Βεβαίωση συμβολαιογράφου (σε περίπτωση που κατά την αγορά του ακινήτου καταβλήθηκε ποσό μικρότερο των διακοσίων πενήντα (250.000) χιλιάδων ευρώ αλλά η σημερινή αντικειμενική αξία του ακινήτου υπερβαίνει ή είναι ίση του εν λόγω ποσού, στην οποία και πρέπει να αναγράφεται, «Από τον έλεγχο του υπ.αριθμ.. ... συμβολαίου αγοράς ακινήτου προκύπτει ότι καταβλήθηκε το τίμημα της αξίας του ακινήτου ολοσχερώς και το συμβόλαιο, δεν τελεί ΠΛΕΟΝ υπό όρους, αιρέσεις και προθεσμίες και η αντικειμενική αξία του ακινήτου, ως έχει σήμερα, ανέρχεται στο ποσόν...» και πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών ή
 • (γ) Αντίγραφο συμβολαιογραφικού εγγράφου μίσθωσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών σε σύνθετα τουριστικά καταλύματα, από το οποίο να αποδεικνύεται  η ολοσχερής καταβολή του ποσού των 250.000 ευρώ και στο οποίο να υφίσταται μνεία για χορηγίας σχετικού σήματος λειτουργίας από τον EOT και  αποδεικτικό μεταγραφής του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου στο οποίο έχει μεταγραφεί το σχετικό μισθωτήριο συμβόλαιο ή
 • δ) Σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουλάχιστον πενταετούς διάρκειας στην οποία να αναφέρεται το τίμημα που αντιστοιχεί κατ’ έτος και αποδεικτικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και  βεβαίωση του EOT ότι έχει λάβει γνώση της κατάρτισής της συγκεκριμένης χρονομεριστικής μίσθωσης ή
 • (ε) Συμβόλαιο αγοράς αγροτεμαχίου ή οικοπέδου και εργολαβικό συμφωνητικό ανέγερσης/αναπαλαίωσης κατοικίας κατατεθειμένο στην εφορία σύμφωνα με το νόμο και πιστοποιητικό υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικού γραφείου από το οποίο να προκύπτει η μη ύπαρξη βαρών και  οικοδομική άδεια στο όνομα του ενδιαφερομένου και  τιμολόγια του/των εργολάβου/ων και τις αντίστοιχες εξοφλητικές αποδείξεις.

5. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου (40Χ60, χωρίς κορνίζα/ υψηλής ανάλυσης / σε λευκό φόντο / με ουδέτερη έκφραση κλπ), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης(CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
 • Τέλος κόστους έκδοσης της άδειας διαμονής , ύψους 16 ευρώ (κωδικός ηλεκτρονικού παραβόλου: 2119).
 • Ισχύον δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή καταγωγής ή επίσημα επικυρωμένη μετάφρασή του, από το οποίο ρητά να προκύπτει ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση πρέπει επίσης να αναγράφεται ο τόπος γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες (επιδεικνύεται μόνο στην περίπτωση που το διαβατήριο δεν αναγράφει την πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες.) Μέλη της οικογένειας του επενδυτή (σύζυγος / σύντροφος – Ανήλικα παιδιά – Συγγενείς του/της συζύγου / συντρόφου)


Διάρκεια: 5 έτη ή ισόχρονη συντηρούντος


1. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
2. Θεώρηση εισόδου (Γ ή Δ ή σφραγίδα εισόδου) ή άδεια διαμονής
3. Ηλεκτρονικό παράβολο 150 ευρώ (οι ανήλικοι εξαιρούνται της υποχρέωσης παραβόλου)
4. Ασφαλιστικό συμβόλαιο ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας.
5. Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ότι η οικογενειακή κατάστασή του / της δεν έχει αλλάξει (στην περίπτωση εισόδου με Άδεια τύπου D) και πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο (στην περίπτωση εισόδου τύπου C/σφραγίδα εισόδου) από το οποίο να προκύπτει ο συγγενικός δεσμός

6. Άδεια διαμονής του κηδεμόνα ή Πιστοποιητικό υποβολής των δικαιολογητικών.
7. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας

 • Τέσσερις (4) έγχρωμες πρόσφατες φωτογραφίες διαβατηρίου (40Χ60, χωρίς πλαίσιο/ υψηλής ανάλυσης / σε λευκό φόντο / με ουδέτερη έκφραση κλπ), καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης(CD) σε μορφή γραφικών JPEG2000.
 • Τέλος κόστους έκδοσης της κάρτας 16 ευρώ
 • Ισχύον δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή καταγωγής ή επίσημα επικυρωμένη μετάφρασή του, από το οποίο σαφώς να προκύπτει ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση πρέπει επίσης να αναγράφεται ο τόπος γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες (προσκομίζεται μόνο στην περίπτωση που το διαβατήριο δεν αναγράφει την πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες.)


ΑΝΑΝΕΩΣΗ

Μόνιμη άδεια διαμονής για τον επενδυτή
Διάρκεια: 5 έτη


1. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
2. Άδεια διαμονής.
3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 2000 ευρώ .
4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης.
5. Η ακίνητη περιουσία παραμένει, στην κυριότητα και νομή του ενδιαφερομένου ή παραμένουν σε ισχύ οι προβλεπόμενες μισθώσεις.
6. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :

 • Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
 • Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ.
 • Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες).


ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΟΣ
Διάρκεια: 5 έτη ή ισόχρονη συντηρούντος


1. Ακριβές φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από την χώρα μας.
2. Άδεια διαμονής
3. Ηλεκτρονικό παράβολο, 150 ευρώ(Τα ανήλικα τέκνα χωρίς παράβολο)
4. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιδιωτικού φορέα ασφάλισης
5. Άδεια διαμονής συντηρούντος ή Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών
6. Υπεύθυνη δήλωση του συντηρούντος ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή του κατάσταση.
7. Δικαιολογητικά για την έκδοση της κάρτας :

 • Τέσσερις (4) πρόσφατες, έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου ( 40x60mm χωρίς πλαίσιο /υψηλής ανάλυσης/ σε λευκό φόντο/ ουδέτερη έκφραση κλπ.) καθώς και σε ψηφιακή μορφή σε οπτικό δίσκο αποθήκευσης (CD) σε μορφή γραφικών JPEG 2000.
 • Τέλος κόστους κάρτας αυτοτελούς εγγράφου 16 ευρώ)
 • Επίσημο δημόσιο έγγραφο της χώρας γέννησης ή προέλευσης επίσημα επικυρωμένο και μεταφρασμένο από το οποίο να προκύπτει σαφώς ο τόπος γέννησης. Στη μετάφραση θα πρέπει ο τόπος γέννησης να αναγράφεται και με λατινικούς χαρακτήρες. (Προσκομίζεται μόνο σε περίπτωση που δεν αποτυπώνεται στο διαβατήριο η πόλη γέννησης με λατινικούς χαρακτήρες)