Φόροι και έξοδα πληρωμών

ΦΜΑ (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων)

Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου καταβάλλεται στη αρμόδια ΔΟΥ πριν από τη υπογραφή του συμβολαίου, ώστε κατά την ολοκλήρωση του να υπάρχει το αποδεικτικό πληρωμής του φόρου. Ο φόρος υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο σύμφωνα με την αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο. 
Στην αγορά κατοικίας το ποσοστό του φόρου είναι 3%.
Για την αγορά νεόδμητων ακινήτων (πλην της πρώτης κατοικίας) με άδεια κατασκευής από την 1η Ιανουαρίου 2006 και μετά ο φόρος μετατρέπεται σε ΦΠΑ 24%.
Με ΦΠΑ επίσης επιβαρύνεται ο οικοπεδούχος στην περίπτωση της αντιπαροχής.


ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 

Η μεσιτική αμοιβή ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί του πραγματικού τιμήματος και επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ. Η πληρωμή γίνεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου.
Αντίστοιχα η αμοιβή της μεσιτικής αμοιβής στην ενοικίαση ενός ακινήτου ανέρχεται σε ένα ενοίκιο πλέον 24% ΦΠΑ.


ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ

Τα έξοδα του Υποθηκοφυλακείου καθορίζονται σε ποσοστό 4,5‰ της αξίας του ακινήτου όπως αυτή εμφανίζεται στο συμβόλαιο, και είναι υποχρέωση του αγοραστή. Κάθε πιστοποιητικό που εκδίδεται έχει κόστος περίπου 5€ (διαφέρει ανά υποθηκοφυλακείο).

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων, που είναι περίπου 1% έως 2% του τιμήματος. Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορεί να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω ανάλογα με την περίπτωση και τις συνολικές υπηρεσίες.

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται κατά μέσο όρο σε ποσοστό από 1% με το ποσοστό να μειώνεται όσο αυξάνεται το μεγαλύτερο τίμημα που αναφέρεται στο συμβόλαιο. Επίσης, ο αγοραστής επιβαρύνεται επιπλέον της άνω αναλογικής αμοιβής για αντίγραφα συμβολαίου, δηλώσεις φόρου μεταβίβασης κ.α.