Έντυπα που απαιτούνται για αγοραστές

Ο αγοραστής ενός ακινήτου αφού εξασφαλίσει, με μια συμφωνημένη προκαταβολή, το τίμημα με την υπογραφή του πωλητή, χρειάζεται τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου.

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο
  • Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός. Ο συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος να έχει συντάξει φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  • Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν αλλά και ότι δεν κατέχει κατά πλήρη κυριότητα άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής.
  • Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων πέντε ετών
  • Αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, ο συμβολαιογράφος καταθέτει ένα αντίγραφο στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.