Βασικά έντυπα για πωλητές

1. Φορολογική ενημερότητα  από την Δ.Ο.Υ. Εισοδήματός του.

2. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου λόγω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς. Αν ο τίτλος κτήσης του πωλητή  είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 01-01-1995  απαιτείται το παραπάνω πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου.

3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας  από το Ι.Κ.Α στις περιπτώσεις  που απαιτείται.

Ενδεικτικά:

  • Σε περίπτωση που το ακίνητο έχει κτιστεί εντός της τελευταίας δεκαετίας, απαιτείται βεβαίωση του ΙΚΑ της περιοχής του ακινήτου, από την οποία προκύπτει ότι έχουν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
  • Αν ο πωλητής ασκεί επάγγελμα επιτηδευματία, ελεύθερου επαγγελματία ή συμμετέχει σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε κ.λ.π., απαιτείται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα από το αρμόδιο ΙΚΑ.

4. Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης , εφόσον πρόκειται για κτίσμα άνω των 50 τ.μ.

5. Βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών.

6. Βεβαίωση  μηχανικού περί ολοκλήρωσης  της διαδικασίας υπαγωγής  στο άρθρο  24 του  Ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε  με το Ν.  4178/2013. 

7. Βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομίας για την περαίωση της διαδικασίας της τακτοποίησης ημιυπαιθρίου χώρου.

8. Αντίγραφο  πολεοδομικής άδειας,   εφόσον  η άδεια ανέγερσης  του κτίσματος  έχει εκδοθεί  μετά  την 14-03-1983.

9. Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος ή πιστοποιητικό περί υποβολής δηλώσεως στο Κτηματολόγιο εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε περιοχή η οποία έχει ενταχθεί.

10. Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων, όταν πρόκειται  για οικόπεδο και αγροτεμάχιο.

11. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. περί μη οφειλής  Φόρου Ακίνητης περιουσίας  σε περίπτωση που ο πωλητής είναι Νομικό Πρόσωπο.

12. Δήλωση ιδιοκτησίας από τον αρμόδιο Δήμο (εάν το ακίνητο βρίσκεται εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων δεν χρειάζεται η δήλωση ιδιοκτησίας) (όπου απαιτείται )

13. Βεβαίωση περί μη οφειλής εισφοράς σε γη και χρήμα από τον Δήμο που βρίσκεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο ( όπου απαιτείται)

14.  Βεβαίωση από Δασαρχείο (όπου και όταν απαιτείται)

15. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α  το οποίο αφορά την πιστοποίηση πληρωμής όλων των φόρων ακινήτων (ΕΕΤΗΔΕ, ΕΕΤΑ, ΦΑΠ) για τα έτη  2010 , 2011, 2012 και 2013. και είναι απαραίτητο από 01-01-2014 για όλες τις μεταβιβάσεις των ακινήτων (π.χ πώληση, δωρεά , γονική παροχή, αποδοχής κληρονομίας κλπ).