Ο νόμος ορίζει ως ελάχιστη διάρκεια μίσθωσης τα 3 έτη ασχέτως με το τι ορίζει το συμβόλαιο.  Για περίοδο μεγαλύτερη των 3 ετών ισχύει ότι αναγράφεται στο συμβόλαιο.  Τα κοινόχρηστα επιβαρύνουν τον ενοικιαστή.  Συνήθως καταβάλλεται από ένα έως δύο μισθώματα ως εγγύηση.  Η ετήσια προσαύξηση συνήθως ορίζεται στο συν 2 - 2,5% πλέον...
Στις επαγγελματικές μισθώσεις η διάρκεια του μισθωτηρίου βάσει νόμου είναι 3 έτη ασχέτως αν αναγράφεται μικρότερη ή μεγαλύτερη διάρκεια στο μισθωτήριο. Αν το επιθυμούν και τα δύο μέρη τότε η μίσθωση μπορεί να συμφωνηθεί  για επιπλέον των τριών έτη. Οι επαγγελματικές μισθώσεις φέρουν ακόμη το χαρτόσημο του 3,6% και καταβάλλεται συνήθως από...
ΦΜΑ (Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων) Ο Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου καταβάλλεται στη αρμόδια ΔΟΥ πριν από τη υπογραφή του συμβολαίου, ώστε κατά την ολοκλήρωση του να υπάρχει το αποδεικτικό πληρωμής του φόρου. Ο φόρος υπολογίζεται από το συμβολαιογράφο σύμφωνα με την αξία του ακινήτου όπως αυτή προσδιορίζεται στο συμβόλαιο. Στην αγορά κατοικίας το ποσοστό...
Ο αγοραστής ενός ακινήτου αφού εξασφαλίσει, με μια συμφωνημένη προκαταβολή, το τίμημα με την υπογραφή του πωλητή, χρειάζεται τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος...
1.  Φορολογική ενημερότητα  από την Δ.Ο.Υ. Εισοδήματός του. 2. Πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου λόγω κληρονομιάς, γονικής παροχής ή δωρεάς. Αν ο τίτλος κτήσης του πωλητή  είναι από κληρονομιά, γονική παροχή ή δωρεά που έχουν γίνει μετά την 01-01-1995  απαιτείται το παραπάνω πιστοποιητικό περί μη οφειλής σχετικού φόρου. 3. Βεβαίωση Ασφαλιστικής ενημερότητας  από το...
Η εταιρεία μας συνεργάζεται με όλες τις τράπεζες για την έκδοση στεγαστικών δανείων. Με πολυετή εμπειρία βρισκόμαστε δίπλα σας για την σωστή κίνηση σε στεγαστικά, επισκευαστικά, επαγγελματικά κλπ. ώστε να σας βοηθήσουμε να κάνετε την καλύτερη επιλογή προγράμματος με τον σωστό τραπεζικό οργανισμό. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.