Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

Ο αγοραστής ενός ακινήτου αφού εξασφαλίσει, με μια συμφωνημένη προκαταβολή, το τίμημα με την υπογραφή του πωλητή, χρειάζεται τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να διεκπεραιωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου.

Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο

Αποδείξεις πληρωμής του φόρου μεταβίβασης ακινήτου (Φ.Μ.Α.) από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. προκειμένου να υπολογιστεί και να καταβληθεί ο φόρος αυτός. Ο συμβολαιογράφος είναι υπεύθυνος να έχει συντάξει φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου που πρόκειται να μεταβιβαστεί, σε ειδική δήλωση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στην περίπτωση απαλλαγής φόρου για αγορά πρώτης κατοικίας ο αγοραστής θα πρέπει να προσκομίσει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.:

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της φοροαπαλλαγής για απόκτηση πρώτης κατοικίας στο παρελθόν αλλά και ότι δεν κατέχει κατά πλήρη κυριότητα άλλο σπίτι ή διαμέρισμα.

Πιστοποιητικό οικογενειακής.

Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης των τελευταίων πέντε ετών

Αντίγραφο του εντύπου Ε9 επικυρωμένο από τη Δ.Ο.Υ. του εισοδήματός του.

Με την ολοκλήρωση της υπογραφής των οριστικών συμβολαίων, ο συμβολαιογράφος καταθέτει ένα αντίγραφο στο υποθηκοφυλακείο, προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό μετεγγραφής του ακινήτου.